• 400132 Cluj, str. Traian Moșoiu 62

  • Luni - Vineri: 8:00-21:00

Drepturile și Obligațiile pacienților

  • Home
  • Drepturile și Obligațiile pacienților

Principalele drepturi și obligații ale pacienților Centrului de Fertilizare in Vitro ”GYNIA EMBRIO”

 

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

Pacientul are dreptul de a fi informat:

·         cu privire la serviciile medicale disponibile, asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate, asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;

·         asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra consecințelor neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic;

·         într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba română, informațiile i se aduc la cunostintă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va cauta o altă formă de comunicare.

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat suplimentar și/sau de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o interventie medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului său, ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului său a tratamentului cu care acesta este de acord.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimtamântul său. Fotografierea sau filmarea activității din spital de către aparținători sau pacienți este permisă doar cu acordul prealabil scris al conducerii Clinicii Gynia. Excepție fac fotografierea sau filmarea familiei, exclusiv în scop personal. Personalul clinicii nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimtamântul său.

Informațiile medicale și datele personale sunt confidențiale. Ele pot fi furnizate numai cu consimțământul explicit al pacientului, dacă legea o cere în mod expres sau în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale implicați în tratamentul pacientului.

Pacientul are acces la datele medicale personale și are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate.

Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat, exceptând cazurile de urgență apărute în situații extreme.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului, dacă acesta are contract de colaborare cu spitalul.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate / vindecare. Continuitatea îngrijirilor se poate asigura și prin colaborare.

Pacientul are obligația: 

·         să prezinte la internare Cartea de identitate/ Buletinul, precum și documentele justificative care să ateste calitatea de asigurat prin asigurator privat (unde este cazul);

·         să achite contravaloarea serviciilor medicale efectuate până la externare și să se informeze asupra tarifelor înainte de internare ;

·         să respecte Regulamentul Intern al Spitalului și prin acesta: programul de îngrijiri și tratamente, timpii de odihnă și programul de vizită ;

·         să respecte regulile de igienă personală și colective, tratamentul si indicațiile medicului, să respecte măsurile de prevenire și combatere a transmiterii bolilor;

·         să respecte ordinea interioară, liniștea și curățenia;

·         să respecte intimitatea, liniștea și confidențialitatea datelor celorlalți pacienți;

·         să poarte echipament de spital și să nu părăsească incinta spitalului în acest echipament;

·         să manifeste grijă față de bunurile din dotarea spitalului, asumându-și răspunderea în caz de distrugere din culpă;

·         să manifeste o conduită civilizată față de personalul clinicii;

·         să nu fumeze și să nu consume în spital băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive;

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNTELEGERE!

 

Drepturile pacientului sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 și Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 386/2004. din care sunt selectate.

phone_in_talk